20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පතට කැබිනට් අනුමැතිය : ගැසට් නිවේදනයත් නිකුත් කෙරේ

20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පතට කැබිනට් අනුමැතිය : ගැසට් නිවේදනයත් නිකුත් කෙරේ

අද රැස්වූ කැබිනට් මණ්ඩලය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කොටුම්පතට අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

මෙම පනත් කෙටුම්පත ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමටද අවසර ලැබී ඇති තිබේ.

එමෙන්ම 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථා සංශෝධනයේ ඇති තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත සහ ජනාධිපතිධුර කාලය දෙවරකට වඩා දැරිමට නොහැකි බවට වන වගන්ති හැර සෙසු සියලු කරුණු නව පනත් කෙටුම්පතෙන් සංශෝධනයට ලක් කෙරෙන බවද වාර්තා වෙයි.